Hållbarhet och ökad lönsamhet.

Vanliga frågor – FAQ

Vanliga frågor – FAQ

Här har vi samlat svar och förklaringar när det gäller ett antal olika termer som vi använder när vi talar om hållbart företagande. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer!

Globala målen – Agenda 2030

2015 tog FN fram de globala målen (även kallad Agenda 2030) som är en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Målet med agendan är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Science Based Targets

Science Based Targets är en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Företaget behöver kartlägga sina utsläppen i hela värdekedjan och ofta kopplas målet till investeringar där ekonomi, genomförbarhet och övriga effekter utvärderas.

ESG – Environmental, social and governance

ESG är ett paraplybegrepp som står för miljömässigt-, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning. Det här inkluderar företagets arbete med hållbarhet utifrån risker och möjligheter i affärsmodeller och riktlinjer.

ISO – Internationella standarder

ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med över över 22 000 globala standarder inom olika områden. Den mest kända och använda standarden är ISO 9001 för kvalitet, men det finns även standarder inom miljöledning ISO 14 001 och socialt ansvarstagande 26 001.

FN Global Compact

Global Compact är FN:s hållbara företagsnätverk som bildades med syftet att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption riktade till företag. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Medlemmarna i Global Compact förbinder sig att rapportera hur arbetet med Global Compacts principer går.

GRI – Global Reporting Initiative

GRI (Global Reporting Initiative) är en global standard för hållbarhetsredovisning och är ett av världens mest använda ramverk. GRI Standards finns för att skapa tydlighet, transparens och trovärdighet i din hållbarhetsrapport.

Svensk miljöbas

Svensk Miljöbas är en nationell förening som sätter standarden för miljödiplomering om miljöledningssystem. Standarden bygger på kraven från ISO 14 001 och är anpassad till mindre verksamheter men går även att användas av större verksamheter. Svensk Miljöbas har även en kravstandard för evenemang.

GHG – Greenhouse Gas Protocol

GHG-protokollet är en global standard som används för att underlätta organisationers rapportering av växthusgasutsläpp. Standarden omfattar de sex växthusgaserna CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs och PFCs.

ECG – Economy for the common good

Economy for the Common Good (ECG) – Ekonomin för det allmänna bästa – är en internationell organisation som vill se ett ekonomiskt system där målet är samhällsnytta inom planetens gränser.
Med hjälp av ECG-bokslutet kan företag, kommuner och regioner komplettera sitt ekonomiska bokslut med ett ECG-bokslut som visar hur mycket man bidrar till samhället i stort.

Läs mer

Global sustainable tourism council

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) är ett globalt råd som initierades av FN, de upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer. GSTC’s kriterier för hållbar turism är organiserade efter fyra huvudpelare; effektiv hållbarhetsplanering, maximala sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, framhäva kulturarvet och reducera miljöpåverkan.

Läs mer